Home Breaking News “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ พร้อมให้สังคมแห่งโอกาส ความเสมอภาคทัดเทียมบุคคลทั่วไป


วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเอสตะวัน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ พี่น้องคนพิการ เข้าร่วมในพิธี


นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการำลึกถึงวันที่สมัชใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม


โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ”สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030″ (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda) ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ ศ 2573 (ค.ศ. ๒o๓๐) ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่าความพิการ เป็นประเด็นร่วมในป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ


ปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน28,326คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น เพศชาย จำนวน 14,779 คน และเพศหญิง จำนวน 13,547 คน และข้อมูลพบว่าคนพิการ ที่มีอายุมากว่า 60 ปีหรือคนพิการสูงอายุมีจำนวน 15,021 คน หรือร้อยละ 53 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในอีก 15 ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% จากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย ดังนั้นจังหวัดมหาสารคาม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลคนพิการที่จะเพิ่มสูงขึ้น


สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2562 โดยตัวแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดมหาสารคาม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ มอบเกียรติบัตร มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การจัดนิทรรศการ และการสาธิตอาชีพคนพิการ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการอาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปจำนวนประมาณ 600 คน
ภาณุวัชร – ข่าว/วิศิษฎ์ – ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.