MEA เตือนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า แนะปรับวิธีใช้ไฟฟ้าประหยัดได้จริง

อ่านเพิ่มเติม “MEA เตือนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า แนะปรับวิธีใช้ไฟฟ้าประหยัดได้จริง”

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 123 อัตรา

ประกาศจาก การไฟฟ้านครหลวง ที่ ฝทม. 4/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

วุฒิที่รับสมัครสอบ ดังนี้
1. คุณวุฒิปริญญาโท
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5. มัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการรับสมัครสอบ
– ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละอียด ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/

การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 100 อัตรา

กฟน. เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2560
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ กฟน. ประจำปี 2560 จำนวนรวมกว่า 100 อัตรา ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้
1. คุณวุฒิปริญญาโท
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5. มัธยมศึกษาตอนต้น

โดยผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะต้องมีผลสอบ TOEIC แบบส่วนบุคคล (personal) (ไม่สามารถใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นได้) โดยจะต้องมีระดับคะแนน ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ TOEIC จนถึงวันที่ กฟน. นัดมาตรวจเอกสารการสอบ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของตำแหน่งและกำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของ กฟน.