มท. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดค่าน้ำ 20% 3เดือน

เมื่อวันที่ (6 พ.ค.63) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน”

ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำให้การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว

มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของการประปานครหลวง (กปน.)

 1. ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก 3 เดือนทุกครัวเรือน
 2. ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 คิว/เดือน
 3. ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย)
 4. คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) และกิจการ ธุรกิจ(R2) เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63
 5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63
 6. ขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ 3 เดือน จนถึง 30 มิถุนายน 63 ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส / Tesco Lotus/ Big C และ CenPay
 7. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125

 

มาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 63
 2. ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย (ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63
 4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 63
 5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน
 6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

 

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 60/2563

วันที่ 6 พ.ค.


อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.