Connect with us

Breaking News

กกจ. เปิดรับสมัคร คนไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล

Published

on

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่  23 – 27  พฤศจิกายน  2563 นี้

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 15

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) 

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่   23 พฤศจิกายน  2524 – 27 พฤศจิกายน  2540
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
 • และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
 • สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด
 • และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 
 • สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร.1/ก  หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา
 • สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือใบสำคัญการหย่า
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

โดยเอกสารทั้งหมดถ่ายสำเนา อย่างละ 2 ชุด และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่  23 – 27 พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.30 –16.30 น.

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล เป็นจำนวนเงินประมาณ 55,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล  ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น  และ

2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล จำนวนประมาณ 27,900 บาท

ทั้งนี้ หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ แต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978  หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506  กด 2 กรมการจัดหางาน และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th  หรือ เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

Breaking News

เตือน “คนละครึ่ง” เฟส4 ไม่มี SMS ขอข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน อย่ากด!

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์