Home หางาน งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

ประกาศ!! จากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานวิชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่เปิดสอบงานราชการ
1. งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

2.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการศึกษา
ค่าตอบแทน 21,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากหน่วยงาน ที่แสดงถึงประสบการณ์ในงานด้านการศึกษามาแสดงในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://dla.job.thai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.