Home Breaking News ครม. สั่งขยายเวลาใช้น้ำ-ไฟฟรี ต่อไปอีก 1 ปี

ครม. สั่งขยายเวลาใช้น้ำ-ไฟฟรี ต่อไปอีก 1 ปี

ครม. สั่งขยายเวลาใช้น้ำ-ไฟฟรี ต่อไปอีก 1 ปี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

สำหรับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.9 ล้านคน 8 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วย

1.ค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,390 ล้านบาทต่อปี

2.ค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อ ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด วงเงินงบประมาณ จำนวน 33.5 ล้านบาทต่อปี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,423.5 ล้านบาทต่อปี โดยใช้งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่กองทุนประชารัฐฯ

ข้อมูลข่าวจาก ประชาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.