Home Breaking News จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2563

จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2563

จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด”โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563”

โดยมี นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นายมงคล จันทะจร ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนส่วนราชการ สมาคม ภาครัฐ เอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 ราย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์แดนหญิง และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์


นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ในการทรงงานด้านสวัสดิการสังคม/สังคมสงเคราะห์/และการพัฒนาสังคม และเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ให้ได้รับเครื่องอุปโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมแม่ดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเยาวชนจิตอาสา มหาสารคาม ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ข่าว ยลชนัน (นศ.ฝึกประสบการณ์ มรม. ) ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.