Connect with us

Breaking News

ทุ่ม 233 ล้าน เวนคืนที่ดิน “สุรินทร์” ตัดถนนใหม่ 4 เลนแก้รถติดในเมืองรับ AEC

Published

on

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 เห็นชอบในหลักการที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 เสนอแผนงานให้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม “ถนนสาย ง.” ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ เพื่อแก้ปัญหารถติดในเขตตัวเมือง ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ต.นอกเมือง และ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

อีกทั้งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุว่า โครงการออกแบบเสร็จแล้ว รอเวนคืน โดยแนวถนนกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และขยายถนนเดิม มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณทางหลวงหมายเลข 214 (สายกาฬสินธุ์-ช่องจอม) ประมาณ กม.ที่ 197+200 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านบริเวณพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะทางประมาณ 0.47 กม.

จากนั้นตัดผ่านถนนลาดยางสาย ทช.สร.6052 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับแนวคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 0.975 กม.ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านพื้นที่การเกษตร ป่าละเมาะ บ้านเรือนราษฎรไม่หนาแน่น ระยะทางประมาณ 2.004 กม.

จนบรรจบกับถนนศรีณรงค์ แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีณรงค์ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บรรจบกับสี่แยก ใกล้ห้างบิ๊กซี ถนนหลักเมืองตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 226 (สายหัวทะเล-วารินชำราบ) และทางหลวงหมายเลข 2077 ระยะทางประมาณ 0.9 กม. รวมระยะทางทั้งโครงการประมาณ 4.3351 กม.

รูปแบบโครงการมีเขตทางกว้าง 30 เมตร ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางกว้าง 3 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 4.50 เมตร จะใช้งบประมาณก่อสร้าง 619.43 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 382.43 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 233.3 ล้านบาท ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 3.7 ล้านบาท มีพื้นที่ถูกเวนคืนประมาณ 93 ไร่ จำนวน 100 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 126 หลัง

ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 จำนวน 3.7 ล้านบาท เพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าทดแทนและเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2565 จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าในปี 2566-2567 จะของบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการต่อไป จะใช้เวลาสร้าง 2 ปี

ข้อมูลข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์