Connect with us

Breaking News

ป.ป.ช.ฟัน 3 ปลัด-รองฯ อบต. 3 จังหวัดอีสาน เรียกเงินผู้สอบแข่งขันบรรจุ พนง.ส่วนตำบล

Published

on

ป.ป.ช. ชี้มูลผิดอาญา-วินัยร้ายแรง ปลัด อบต.แห่งหนึ่ง ในจ.ขอนแก่น-ปลัด อบต.แห่งหนึ่ง ในจ.หนองคาย-รองปลัด อบต.แห่งหนึ่ง ในจ.มหาสารคาม พร้อมพวก เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็น พนง.ส่วนตำบล

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด 1. น.ส.ณัชชา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แห่งหนึ่ง ในอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 2.รองปลัด อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 3.ปลัด อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 4.นางวรรณวีรย์  ราษฎร ถูกกล่าวหาว่า เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. นางสาวณัชชา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2544 ข้อ 19 วรรคสอง

2.นายวิทยา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบ มาตรา 122 และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ พ.ศ.2544 ข้อ 19 วรรคสอง

3.พ.จ.ท. ธงชาติ  มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือ หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ ฐานกระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ พ.ศ.2544 ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง

5.นางวรรณวีร์  มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และฐานสนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192

ความคืบหน้ากรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา

ที่มา www.isranews.org 

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์