Connect with us

มหาสารคาม

พระบรมธาตุนาดูน ที่เที่ยวมหาสารคาม ต้องชม

Published

on

เที่ยวมหาสารคามชมพระธาตุนาดูน

ที่เที่ยวในจังหวัดมหาสารคามที่กระติบนิวส์แนะนำ เมื่อมามหาสารคามต้องไปคือ พุทธมณฑลอีสาน “พระบรมธาตุนาดูน” อ.นาดูน จ.หวัดมหาสารคาม

พระบรมธาตุนาดูน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้า และปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเรียกขานว่าเป็น พุทธมณฑลอีสาน

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ขุดพบหลักฐานทงประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรียงในอดีต นั่นคือบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งนครจัมปาศรี และที่สำคัญที่สุดยังมีการขุดพบ สถูปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ในตลับทองคำ เงิน และสำริด ทางการสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในสมัยทราวดี ราวพุทธศัตวรรษที่ 13 – 15

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ความเป็นมาขององค์พระธาตุนาดูน

อำเภอนาดูน เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูนคือ เมืองจัมปาศรีที่เจริญรุ่งเรือนในสมัยทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15 ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบมากมาย สรุปความดังนี้

ถิ่นฐานอารยธรรมจัมปาศรีในอดีตกาล สันนิษฐานได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมา 2 ยุค คือ

 • ยุคทวรวดี ระหว่าง พ.ศ.1000-2000
 • ยุคลพบุรี ระหว่าง พ.ศ. 1600-1800

ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 ภายในตัวเมืองและนอกเมืองมีเจดีย์สมัยทวารวดีอยู่ 25 องค์ (ขณะนี้ได้ขุดค้นพบแล้ว 10 องค์) เจ้าผู้ครองเมืองนครจำปาศรี นับตั้งแต่ พระเจ้ายศวรราช ได้สร้างสถานที่สักการะบูชาในพิธีทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ เช่น เทวาลัย ปรางค์กู่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าได้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม และการปกครอง จนถึงขีดสุดแล้วได้เสื่อมถอยลงจนถึงยุคอวสานในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าธรณี

ประวัติการขุดพบองค์พระธาตุนาดูน

ในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของ นายทองดี ปะวะภูตา ราษฎร์บ้านนาดูน ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้พระพิมพ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก

ข่าวการขุดค้นพบพระพิมพ์ดินเผาได้แพร่ กระจายออกไป ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมา ขุดค้นอย่างมากมาย และหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้เข้ามาทำการขุดแต่งโบราณสถานตรงที่ขุดพบพระพิมพ์เพื่อรักษาสภาพสถูปองค์เดิมไว้แต่กระทำไม่สำเร็จเพราะฝูงชนจำนวนมหาสาร ได้เข้ามาแย่งชิงค้นหาพระพิมพ์ เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ต้องยุติการขุดแต่งและปล่อยให้ประชาชนขุดค้นหาต่อไป

จนกระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน 2522 นายบุญจันทร์ เกศแสนศรี นักการพานโรงสำนักที่ดินอำเภอนาดูน และได้ขุดค้นพบสถูปพระบรมสารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร นอกจากนั้นที่ด้านหลังพระพิมพ์บางองค์ยังมีจารึกเป็นภาษาขอมโบราณและมอญโบราณ พระธาตุนาดูน

รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของศิลปะโบราณวัตถุเล่านี้จึงได้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยบริเวณรอบๆ

ชาวจังหวัดมหาสารคาม คาดการณ์ว่า อุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี แก่ชาวจังหวัดมหาสารคามอย่างยิ่ง สมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐาน ไว้ให้ถาวรมั่นคง เป็น ปูชนียสถานและสิริมงคลแก่ภูมิภาคนี้ต่อไป และเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชน จึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้น

เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2525-2529 ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์พระธาตุนาดูนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ อานาจักร จัมปาศรี นครโบราณของบริเวณนี้ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 ประกอบด้วย วัด ส่วนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ศาลาพัก แหล่งน้ำ และถนน กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ณ โคกดงเค็ง มีปริมณฑล 902 ไร่เศษ

เจดีย์พระธาตุนาดูน มีลักษณะประยุกต์จากสถูปจำลองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กับลักษณะศิลปากร แบบทวารวดีออกแบบและดำเนินการสร้างโดยกรมศิลปากรสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้ประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ก่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7,580,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ครั้นวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมงกุฏราชกุมารเสด็จพรัราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุ ในองค์ เจดีย์พระธาตุนาดูนนี้

พระธาตุนดูน ลักษณะโครงสร้างองค์พระธาตุนดูน

ลักษณะพระธาตุนาดูน จำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานประยุกต์แบบศิลปทวาราวดี ฐานกว้าง 35.70 * 35.70 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 50.50 เมตร ฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด

ผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหินล้างเบอร์ 4 บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายลวดบัว เสาบัวต่าง ๆ จำลองแบบ พระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุจำนวน 32 รูป และมีมารแบกปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐาน จำนวน 40 ตัว ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้น ลักษณะการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ภายในโปร่ง จากฐานรากขึ้นไปชั้นที่ 1 สูง 3.7 เมตร

 • ชั้นที่ 1 คือฐานรากมีจำนวนฐานททั้งหมด 105 ฐาน มีเสาขึ้นจากฐานทั้งหมด 144 ต้น ส่วนฐานที่เป็นองค์พระธาตุมีลักษณะกลม มีเสาทั้งหมด 16 ต้น ชั้นที่ 1 มีพื้นทางเดินโดยรอบ และมีซุ้มประตูลายปูนปั้น 4 ประตูประจำทิศ ผนังประดับด้วยกระเบื้องด่านเกวียนศิลปะของ ภาคอีสาน พื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามิก 6 เหลี่ยม ผนังทั่วไปทำด้วยหินล้าง
 • ชั้นที่ 2 สูงจากชั้นที่หนึ่ง 5.00 เมตร โครงสร้างมีเสาทั้งหมด 86 ต้น มีพื้นที่โดยรอบ สำหรับก่อสร้างเจดีย์องค์เล็กประจำทิศเหนือ ทั้ง 4 และพระพุทธรูปประจำซุ้ม 4 องค์ ผนังประกอบด้วยปูนปั้นเป็นรูปเสามีบัวเหนือเสา พื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามิก 6 เหลี่ยม ผนังทั่วไป ทำด้วยหินล้างและประดับกระเบื้องด่านเกวียน
 • ชั้นที่ 3 สูงจากชั้นที่สอง 4.80 เมตร โครงสร้างมีเสาทั้งหมด 44 ต้น มีพื้นโดยรอบ สำหรับก่อสร้างเจดีย์องค์เล็กประจำทิศเฉียง 4 องค์ เช่นเดียวกับชั้นที่ 2 พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิก 6 เหลี่ยม ผนังทั่วไปทำด้วยหินล้าง
 • ชั้นที่ 4 สูงจากชั้นที่สาม 1.60 เมตร ประกอบด้วยฐาน 8 เหลี่ยม เป็นชั้นเริ่มต้นของ ตัวองค์พระธาตุ โครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด 24 ต้น ผนังทั่วไปทำด้วยหินล้าง
 • ชั้นที่ 5 สูงจากชั้นที่สาม 1.00 เมตร ประกอบด้วยฐานบัวกลม โครงสร้างประกอบ ด้วยเสาทั้งหมด 16 ต้น ผิวภายนอกทำด้วยหินล้าง
 • ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 10 มีความสูง 11.00 เมตรเป็นตัวองค์ระฆังของพระธาตุโดยเฉพาะชั้นที่ 8 จะเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด 16 ต้น จนถึงชั้นที่ 9
 • ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 10 ลดเหลือเสา 9 ต้น ลักษณะองค์ระฆังภายนอกทำด้วยหินล้างทั้งหมด เป็นชั้นบัลลังก์ ลักษณะโครงสร้างมีเสาทั้งหมด 5 ต้น ผนังทำด้วยหินล้าง พระธาตุนาดูน
 • ชั้นที่ 11 ชั้นที่ 11 ถึงชั้นที่ 14 มีความสูง 4.60 เมตร เป็นชั้นบัลลังก์ประกอบด้วยลักษณะทรงกลมมีลายปูนปั้นเป็นกลีบบัว โครงสร้างประกอบด้วยเสา 5 ต้น ผนังทำด้วยหินล้างทั้งหมด
 • ชั้นที่ 14-16 ชั้นที่14 ถึงชั้นที่ 16มีความสูง 6.80 เมตร เป็นชั้นปล้องไฉน มีทั้งหมด 6 ปล้อง โครงสร้างประกอบด้วยเสาแกนต้นเดียว ปล้องไฉนทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทำด้วยหินล้าง ในส่วน
 • ชั้นที่ 16 ถึงยอดคือปลียอด มีชั้นปลี ชั้นลูกแก้ว และะชั้นฉัตรยอด โครงสร้าง ประกอบด้วยเสาแกนต้นเดียว ผนังผิวทำด้วย หินล้างโดยรอบ ส่วนฉัตรยอดบุด้วยโมเสกแก้วสีทอง

​​

การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว

เดินทางจากตัวเมืองมหาสารคามใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ 65 กิโลเมตร

ขอบคุณข้อมูลจาก พระบรมธาตุนาดูน

หนึ่งเดียวในโลก! เที่ยวมหาสารคาม ชมอุโบสถพุทธชยันตี รมณีย์วิปัสสนาสถานแห่งตักสิลานครเที่ยวมหาสารคาม กด >https://bit.ly/2W8luOy

Breaking News

มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมหาสารคาม มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ เป็นเงิน 68,345,188.25 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

มหาสารคาม

ตำรวจมหาสารคาม จับหนุ่มพร้อมยาบ้า 322,000 เม็ด คาห้องพักกลางเมือง

Published

on

จับยาบ้ามหาสารคาม

วันนี้ (3 เมษายน 2566) ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม และ พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม ได้รับการประสานจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี ว่านายสามารถ หรือช้าง ครุฑทิน อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จว.พิษณุโลกได้มีพฤติการณ์ในการนำยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไปทำการจำหน่ายในเขต อ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี และในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และคาดว่านายสามารถ ครุฑทิน ผู้ต้องหาน่าจะพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ จว.มหาสารคาม ภายหลังสืบทราบ ว่าพักอาศัยอยู่ที่ หอพัก ศิริพรรณอพาร์ทเมนท์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 64/8 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จว.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเดินทางเข้าพบผู้ต้องหายืนอยู่ เมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้ทราบและขอที่จะทำการตรวจค้นตัวผู้ต้องหาและตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ต้องหาได้ขับขี่เข้าขณะที่ไปส่งยาบ้าที่ขอนแก่นแล้วเกิดเหตุไปชนท้ายรถยนต์คันอื่นที่ อ.กุดรัง จ.มหาสารคามก่อนและได้เคลียร์กับเจ้าของรถแล้วไม่ส่งยาบ้าเลยรีบขับกลับมาหอพัก ในสภาพที่รถยนต์ที่ชนยับหน้ายุบ

พอมาพบเห็นเจ้าหน้าที่แสดงตัวได้แสดงอาการตกใจ เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเข้าทำการควบคุมตัวไว้ และทำการตรวจค้นพบ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และยาบ้า จำนวน 40,000 และได้ตรวจภายในห้องพักพบซุกซ่อนยาบ้าจำนวนหนึ่งไว้อยู่เพื่อรอที่นำไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าจำนวน160,000 เม็ด และ ยาบ้า จำนวน 122,000 เม็ด รวมเป็น 322.000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ต้องหาได้ทราบ มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม กล่าวว่า นายสามารถ ครุฑหิน ได้มาอาศัยในจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากแกมีแฟนสาวอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยให้การยอมรับว่าเป็นคนไปรับยาบ้ามาเพื่อส่งต่อหรือในวงการเรียกว่านักบิน โดยจะได้รับคำสั่งให้ไหวางยาบ้าตามจุดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน จึงได้เป็นจุดพักยาบ้า โดยนายสามารถจะได้ค่าจ้างในการนำยาบ้าไปวางในราคา ยาบ้ามัดละ 800 บาท รอบนี้รับมา 161 มัด128,800 บาท

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์