Connect with us

งานราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับงานราชการ จำนวน 40 อัตรา

Published

on

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
1.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. และต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 มกราคม 2560

 

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
2.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.และต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 มกราคม 2560

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://nsc.job.thai.com

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์