Connect with us

Breaking News

หนึ่งเดียวในโลก! เที่ยวมหาสารคาม ชมอุโบสถพุทธชยันตี รมณีย์วิปัสสนาสถานแห่งตักสิลานคร

Published

on

วัดป่าธรรมอุทยาน พุทธชยันตี

กระติบนิวส์ออนทัวร์ พาเที่ยวอีสานชิลๆ ขอจูงมือพระเดชพระคุณท่าน เชิญพบและสัมผัสผลงานการแสดง เอ้ยย!! บ่แม่น! จะพาไปเที่ยวมหาสารคาม ชมศาสนสถานที่มีหนึ่งเดียวในโลก นั่นคือ….

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

วัดป่าธรรมอุทยาน หรือวัดป่าโคกดินแดง ตั้งอยู่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จุดเด่นที่สร้างความแปลกใหม่ และมีที่เดียวในโลกคือ “อุโบสถพุทธชยันตี

 ที่เที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม อุโบสถพุทธชยันตี เป็นสถาปัตยกรรมแห่งอารยธรรมอีสาน  ที่มุ่งเน้นเป็นรมณียวิปัสสนาสถานแห่งตักสิลานคร ที่มีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

วัดป่าธรรมอุทยาน ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เป็นเจ้าอาวาส อุโบสถพุทธชยันตี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2555-2560 เป็นเวลา 6 ปีเต็ม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

ภาพ https://web.facebook.com/SoJunkk

การก่อสร้างพระอุโบสถเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหลัง มีปรากฏแห่งเดียวในโลกเท่านั้น  ต้องการสื่อถึงความเรียบหรูเรียบง่าย มีภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ง่ายต่อการบำรุงรักษา ได้แรงบันดาลใจการออกแบบโดยเชื่อมโยงจากอารยสถาปัตยกรรม 3 ยุค คือ ยุคทวารวดี ยุคล้านช้าง ยุคล้านนา ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวร่วมสมัย มีขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 37 เมตร ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง มีช่อฟ้าหางหงส์ เรือนยอดรัตนเจดีย์ประดิษฐานอยู่ด้านบน

ภายในมีวงล้อธรรมจักไม้แกะสลัก 8 ชิ้น สื่อความหมายถึงมรรคมีองค์ 8 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรม ประทับนั่งบนก้อนหิน สื่อความหมายถึงทรงประทับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นรมณียสถานที่ให้ความร่มรื่น ผ่อนคลายสงบเย็น เป็นศาสนาคารที่อำนวยประโยชน์ในการประกอบสังฆกรรมสำคัญ เช่น สวดพระปาฏิโมกข์ อุปสมบทพิธี กฐินกรรมพิธี และสืบสานงานศิลปกรรมไทยอีสาน

เที่ยวอีสานมามหาสารคามต้องไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ไปชมกัน

พระบรมธาตุนาดูน ที่เที่ยวมหาสารคาม ต้องชม”เที่ยวอีสานมหาสารคาม กด > https://bit.ly/3gG2Ua6

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์