Connect with us

งานราชการ

เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560

Published

on

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560
คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒) เท่านั้น
คุณวุฒิของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

– มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ
– ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง” อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๖)
– คุณวุฒิของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

3.คุณสมบัติทั่วไปทั้งผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ
– เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
– มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตามผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม มาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์)
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
– ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
– เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ผู้ที่สนใจจะสมัครนักเรียนจ่าอากาศ สามารถรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์http://www.atts.ac.th/

อ่านต่อ
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 315 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 103 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ปรับข้อสอบภาค ก ให้มีเนื้อหาเหมือน ก.พ.

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์