Connect with us

Breaking News

มหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญพาข้าวลิง เพื่อหาทุนค่าอาหารให้ลิงแสมในวนอุทยานช่วงฤดูแล้ง

Published

on

วันนี้ (1 เมษายน 2565) ที่วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญพาข้าวลิงประจำปี 2565 นอกจากเป็นวันเลี้ยงอาหารลิงมื้อใหญ่แล้วคณะกรรมการจัดงานยังใช้โอกาสนี้ในการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเอาเข้ากองทุนเพื่อซื้ออาหารให้ลิงตลอดทั้งปี โดยปีนี้สามารถหาเงินเข้ากองทุน 73,000 บาท

นายฉลอง พึ่งโคกสูง นาอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวว่า ในวนอุทยานโกสัมพี ที่มีลิงแสมขนสีทองอาศัยอยู่ประมาณ 800 ตัว ที่มีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งเดียวในประเทศไทย ในการจัดประเพณีบุญพาข้าวลิง ในปีนี้จัดมาเป็นปีที่ 31 โดยเงินในกองทุนทางอำเภอโกสุมพิสัยจะเบิกเงินไปซื้ออาหารให้ลิงได้ทานทุกวัน และยังเป็นการอนุรักษ์ลิงแสม ทั้งลิงแสมขนสีเทา และขนสีทอง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีตามธรรมชาติ และหาทุนค่าอาหารให้ลิงแสมในวนอุทยานโกสัมพีในช่วงฤดูแล้ง และมีกินตลอดปีเพื่อไม่ให้ลิงภายในวนอุทยานออกไปหากินตามบ้านเรือนราษฎรสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน เนื่องจากขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ด้วยการเที่ยวแบบไทย หัวใจรักสัตว์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออาหารลิงได้ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย

วนอุทยานโกสัมพี แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บุ่งลิง” เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และฝูงลิงแสมขนสีทอง ที่มีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งเดียวในประเทศไทย บนเนื้อที่ 125 ไร่ เชื่อกันว่าฝูงลิงแสมเป็นลิงของปู่เจ้าที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าปู่ตา นอกจากนี้ ยังมีลิงแสมขนสีทองจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลิงที่สวยงาม และมีนิสัยไม่ดุร้าย

ที่มา:ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Advertisement

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์