Connect with us

Breaking News

ครม. ทุ่ม 1,747 ล้าน ปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่เกิน 15 ไร่ สูงสุดไร่ละ 4 พัน

Published

on

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1,747.90 ล้านบาท

สำหรับเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ กรมการข้าวได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 58 จังหวัด 5,818 กลุ่ม รวม 130,082 ราย มีพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์รวม 1,209,911 ไร่

น.ส.รัชดากล่าวว่า โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในอัตราตามที่กำหนดคือ 1.เกษตรกรที่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อม (T1) ไร่ละ 2,000 บาท 2.เกษตรกรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) ไร่ละ 3,000 บาท และ 3.เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ไร่ละ 4,000 บาท

น.ส.รัชดากล่าวว่า สาเหตุที่จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลื่อมปีงบประมาณนั้น เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ทำให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจ่ายเงินอุดหนุนจะแล้วเสร็จก็ข้ามปีงบประมาณ อีกทั้งในปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 มาแล้ว 450 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอเสนออนุมัติงบกลางเพื่อใช้จ่ายในโครงการต่อไป

ที่มาข่าว : ประชาชาติธุรกิจ

Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์