Connect with us

Breaking News

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา

Published

on

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 22 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท
สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท
สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

3.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

4.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองบริหารการวิจัย

5.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 3
 จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ

6.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองกิจการนักศึกษา

7.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

8.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองคลัง และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

10.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองแผนงาน กองคลัง กองบริหารงานวิชาการกองพัฒนาคุณภาพ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

11.ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์

12.ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองกิจการนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
– มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
– ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
– สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
– มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือTU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
– มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามตำแหน่งที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
**ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

อ่านต่อ
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

สนามบินมหาสารคาม หายไปไหน… ทำไมจึงเปลี่ยนไป?

Published

on

สนามบินมหาสารคาม

รู้ไหมว่า “มหาสารคามเคยมีสนามบิน”…แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไป?

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นที่เป็นลำดับที่15 ของภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคามมีพัฒนาการตั้งขึ้นเป็น “เมืองมหาสารคาม” เมื่อ พ.ศ. 2408 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างฯ หลายอัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์