Connect with us

งานราชการ

ด่วน! กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

Published

on

กรมศิลปากรรับสมัครงาน

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2566

1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิซาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.2 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. ชพิตา

1.3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

1.4 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่ไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 

1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ สูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ สูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ทางเคมีปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางเภสัชศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

1.11 ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย หรือทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

1.12 ตำแหน่งภัณทารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

1.13 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

1.14 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิซาการจัดการ หรือทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

กรมศิลปากรรับสมัครงาน


2.การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ – เข้าไปที่เว็บไซต์ https://inearts.thajobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ประกาศรับสมัคร


Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  เป็นนายทหารสัญญาบัตร 140 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์