Connect with us

Breaking News

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 55 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับเปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
 – เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

2. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 – เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ   

6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน กพ ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– วุฒิ (ปวท)หรือ อนุปริญญา 2 ปี  10,840 – 11,930 บาท
– วุฒิ (ปวส) 3 ปี                        11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– วุฒิ (ปวท)หรือ อนุปริญญา 2 ปี  10,840 – 11,930 บาท
– วุฒิ (ปวส) 3 ปี                        11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– วุฒิ (ปวท) 2 ปี  10,840 – 11,930 บาท
– วุฒิ (ปวส) 3 ปี   11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิซาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง สาขาวิซาประมง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิซาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรม สัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือ หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ หรือ
– กรณีผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.. จัดให้สำหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (การสอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– วุฒิ (ปวช)         9,400 -10,340 บาท
– วุฒิ (ปวท) 2 ปี  10,840 – 11,930 บาท
– วุฒิ (ปวส) 3 ปี   11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรื่อวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 – ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ้ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 400 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าที่เทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
 – ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าที่เทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่ หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตรอย่างอื่นนอกเหนือจากประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า  500 ตันกรอส ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส ให้ยื่นหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตร ซึ่งกรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรดังกล่าว ประกอบกรรับสมัคร หากไม่มีหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า ไม่อนุญาตให้สมัคร และจะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร     

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http:/fisheries.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ วัน และเวลาการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ
Advertisement

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter