จ.มหาสารคาม จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอินเดอะการ์เด้น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ.มหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP” ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม และOTOP จังหวัดมหาสารคาม

 

 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ให้มีคุณภาพ เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผ้าไหม และ OTOP ของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเป็นสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP กว่า 50 บูธ การประกวดผ้าอัตลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมนาทีทองนาทีถูก และแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานการ์เด้นเสริมไทย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

 

นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี มีความสุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ด้วยการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และมุ่งแก้ปัญหาความยากจน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายรายได้สู่ประชาชน และ ชุมชนโดยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาพัฒนาเป็นสินค้า และบริการโดยรัฐบาลใช้กลไกประชารัฐสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/ภาณุวัชร คนเชี่ยว-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.