Connect with us

Breaking News

คืบหน้า! ก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

Published

on

กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน รวมถึงศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการฯ คือพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ และการเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน แบบแปลนเบื้องต้นของท่าอากาศยาน รวมถึงข้อมูลสนับสนุนในการขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ มีการนำเสนอรายละเอียดโครงการ ขั้นตอน แนวทางของการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้ท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ พื้นที่ตั้งท่าอากาศยานเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวความคิดเบื้องต้นในการก่อสร้างเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ยังไม่มีการขนส่งทางอากาศ และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 กรมท่าอากาศยานจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยหลังจากนี้กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยาน และจัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อจัดการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก มติชนออนไลน์

Breaking News

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 273 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ครม.เคาะแล้ว ค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุดรับวันละ 715 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์