Connect with us

Breaking News

จังหวัดมหาสารคาม ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2563/64

Published

on

วันนี้ 5 มกราคม 2564 ที่ สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2563/64

พร้อมด้วย นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายปราโมทย์ วัฒนะ รักษาการแทนในตำแหน่งเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างข้าว และร่วมกันตัดสินชี้ขาดการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2563/64 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยมีการประกวดข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 ประเภท คือ

1.ประเภทเกษตรกรรายบุคคล คุณสมบัติต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อจำหน่ายดดยมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ หรือ ข้าว กข15ไม่น้อยกว่า 5 ไร่และได้รับการรับรองจากเกษตรอำเภอในท้องที่

2.ประเภทสถาบันเกษตรกร ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ปลูกข้าวหอมมะลิหรือข้าว กข 15 มีสมาชิกตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป และปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หรือ กข 15 เพื่อจำหน่ายที่พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่จังหวัดฯกำหนด ซึ่งผลจากคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด มีดังนี้

ประเภทเกษตรกรรายบุคคล

รางวัลที่ 1.นายสมพงษ์ โคตรหลักคำ บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลที่ 2.นายนิคม วรรณปะไข บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 10 บ้านก่อ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลที่ 3.นายกุศล ภูดินทราย บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 10 บ้านดอนอีเอ็น ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

และรางวัลชมเชย นางพรรณี ชาวพงษ์ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 10 บ้านก่อ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าประกวดในระดับประเทศ

ประเภทสถาบันเกษตร

รางวัลที่ 1.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบัวแก้ว เลขที่ 60 หมู่ที่ 14 บ้านบัวแก้ว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลที่ 2. ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านน้ำจ้อย เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ

รางวัลที่ 3. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกก่อ บ้านโคกก่อเลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ารับการประกวดในระดับประเทศ ประเภทสถาบันเกษตรกรต่อไป

ส่วนผลการประกวดข้าวเหนียว กข 6 ปีการผลิต 2563/64

อันดับที่ 1.นางวงเดือน ชัยสังหาญ 22 ม.17 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย

อันดับที่ 2.น.ส.ประนม ภูดินดาน 21 ม.11 ตำบลดคกพระ อำเภอกันทรวิชัย อันดับที่ 3.นายชาย คำทุย 74 ม.3 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช

อันดับที่ 4.นายกิตติภูมิ พลขันธ์ 8 ม.17 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ และ

อันดับที่ 5. นางนวนจันทร์ พลสมัคร 20 ม.4 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ภาณุวัชร-ข่าว/นิสิตฝึกประสบการณ์-ภาพ

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์