จ.มหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ 6 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อทดสอบ และซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่(Functional Exercise ) มีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และนาจุดอ่อน ที่พบจากการฝึกซ้อมแผนไปปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป โดยฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติ 4 สถานการณ์ ได้แก่

1) ระยะก่อนเกิดเหตุ

2) ระยะที่เกิดการระบาดในวงจากัด

3) ระยะที่เกิดการระบาดในวงกว้าง

4) ระยะควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วทุกอำเภอ

โดยผลการดำเนินการฝึกซ้อม พบว่าส่วนราชการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี เฝ้าระวังและป้องกันโรค เตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็น เตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉินด้านการแพทย์และด้านชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้เครือข่ายในพื้นที่ สอดส่องคนแปลกหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ ร่วมกันให้ข้อมูลและสื่อสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยยึดสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้าและสบู่ อยู่เสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทาง Face book COVID-19 มหาสารคาม, ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วน ศูนย์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 095-1807712 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์”

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/กุลจิรา ศิริประโคน(นศ.ฝึกประสบการณ์)-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.