ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564

สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.