Connect with us

Breaking News

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมหาสารคาม มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ เป็นเงิน 68,345,188.25 บาท

Published

on

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร 7 สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท

     

วันที่ (15 พ.ค.66) ที่ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ฯ ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร จำนวน 7 สหกรณ์ โดยมี ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอบรบือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วม การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการกำหนดนโยบายจากทางราชการ ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย จึงได้ให้มีกองทุนขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ซึ่งภารกิจหลักขององค์กรคือ การชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก และการอนุมัติงบประมาณให้องค์กรสมาชิกเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 1,418 องค์กร 197,251 ราย ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) จำนวน 16,626 ราย

     โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้ชำระหนี้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 268 ราย เป็นเงิน 121,394,036.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) และได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 588 โครงการ เป็นเงิน 68,345,188.25 บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ทางสำนักงานได้อนุมัติงบกลางเพื่อการจัดการหนี้ฯ จำนวน 247 คน 345 สัญญา เป็นเงิน 186,975,602.41 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด

ที่มาข่าว : พรชัย พรศรีสุราช-ข่าว/ชลันดา พรมศิลป์-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์