Connect with us

Breaking News

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมหาสารคาม มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ เป็นเงิน 68,345,188.25 บาท

Published

on

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร 7 สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท

     

วันที่ (15 พ.ค.66) ที่ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดการหนี้ฯ ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร จำนวน 7 สหกรณ์ โดยมี ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอบรบือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วม การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการกำหนดนโยบายจากทางราชการ ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย จึงได้ให้มีกองทุนขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ซึ่งภารกิจหลักขององค์กรคือ การชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก และการอนุมัติงบประมาณให้องค์กรสมาชิกเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 1,418 องค์กร 197,251 ราย ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) จำนวน 16,626 ราย

     โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้ชำระหนี้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 268 ราย เป็นเงิน 121,394,036.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) และได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 588 โครงการ เป็นเงิน 68,345,188.25 บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ทางสำนักงานได้อนุมัติงบกลางเพื่อการจัดการหนี้ฯ จำนวน 247 คน 345 สัญญา เป็นเงิน 186,975,602.41 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด

ที่มาข่าว : พรชัย พรศรีสุราช-ข่าว/ชลันดา พรมศิลป์-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter