Connect with us

Breaking News

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา 

Published

on

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 74 อัตรา ราดังนี้

วุฒิการศึกษาและจำนวนที่เปิดรับ

1. พนักงาน จำนวน 14 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
– ปริญญาตรี                         จำนวน 8 อัตรา
– ปวช.                                จำนวน 6 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา
 สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
– ปริญญาตรี                         จำนวน 4 อัตรา- ปวส.                                จำนวน 3 อัตรา- ปวช.                                จำนวน 13 อัตรา- ม.6 (สายวิทยาศาสตร)         จำนวน 1 อัตรา
– ม.6                                  จำนวน 4 อัตรา
3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี
– ปริญญาตรี                        จำนวน 28 อัตรา
– ปวส.                               จำนวน 4  อัตรา
– ปวช.                               จำนวน 1  อัตรา
– ม.6                                 จำนวน 1  อัตรา
– ม.3/ม.6                           จำนวน 1  อัตรา
อัตราเงินเดือน- ปริญญาตรี                        16,830 บาท
– ปวส.                               13,410 บาท
– ปวช.                               11,350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)        10,740 บาท
– ม.3/ม.6                           10,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

การรับสมัคร
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565 (ตลอด24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน หรือทาง Facebook/HRGPO

Breaking News

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์