Connect with us

Breaking News

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 

Published

on

ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รายดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขา การบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.ตําแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
– คุณวุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทนเดือนละ 13,010 บาท กับเงินค่าครองชีพ 275 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท กับเงิน ค่าครองชีพ 2,000 บาท
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท กับเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ ความมั่นคง เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 565 8467 โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง (https://rdpscc.rtarf.mi.th) รายละเอียดประสานได้ที่ ร้อยเอก ประสงค์ คุณกําจร นายทหารกําลังพล แผนกธุรการและกําลังพล กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9231 1972

Breaking News

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์