Connect with us

Breaking News

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 113 อัตรา 

Published

on

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 113 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์

2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์

3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

5. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

6. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

7. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 17,380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

8. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 17,380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

9. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 17,380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช กรรมจากสภาเภสัชกรรม

10. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 17,380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 
จำนวน 21 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 
จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

13. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

14. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

15. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

16. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

17. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

18. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

19. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

20. ตำแหน่งพยาบาสวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

21. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

22.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

23.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

24. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

25. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

26. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

27. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

28. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

29. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

31. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คุ้มเกล้า)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

33. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านต่อ
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการท่าเรือ 4 อัตรา 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ปภ.แจ้งเตือน !! 16 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล (30 มิ.ย.-2 ก.ค.65)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์