Connect with us

Breaking News

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จํานวน 1 ตําแหน่ง
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 จํานวน 2 ตําแหน่ง
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 จํานวน 2 ตําแหน่ง
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 จํานวน 2 ตําแหน่ง
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 จํานวน 2 ตําแหน่ง
– สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 จํานวน 2 ตําแหน่ง
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์