Connect with us

Breaking News

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

4 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 กันยายน 2565

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์