Connect with us

Breaking News

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 51 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 51 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอ

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3.  นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
– มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office)

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และการตัดต่อวิดิโอ เป็นต้น
– มีความสามารถในการถ่ายภาพ มีทักษะในการใช้กล้องถ่ายรูป
– มีความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
– มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
– รักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

6. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
– มีความรู้ด้านงานพัสดุ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน
– มีจิตใจในการให้บริการที่ดี

9. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะในการขับรถยนต์ได้หลายประเภท
– มีความชำนาญเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
– มีจิตใจในการให้บริการที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  http://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์