Connect with us

Breaking News

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง  21 อัตรา

Published

on

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. สํานักบริหารกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 อัตรา

2. สํานักตรวจสอบภายใน
พนักงานสัญญาจ้าง งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี จํานวน 1 อัตรา

3 สํานักกฎหมาย
พนักงานสัญญาจ้าง งานนิติการ 2 จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบังคับคดี จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวินัย จํานวน 1 อัตรา

4. สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
พนักงานสัญญาจ้าง งานปลูกสร้างสวนป่าและภารกิจพิเศษ จํานวน 1 อัตรา

5.  สํานักธุรกิจการตลาด
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จํานวน 1 อัตรา

6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าห้วยระบํา จํานวน 1 อัตรา

7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ   จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย  จํานวน 1 อัตรา

8. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ   จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี    จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าภูสวรรค์  จํานวน 1 อัตรา

9. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพระแสง  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก – เขาไม้แก้ว   จํานวน 1 อัตรา

10.  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่   จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน
1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าจ้างเดือนละ 10,740 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,740 บาท
2.  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว จํานวน 12,85 บาท รวมเป็นเงิน 13,285 บาท
3.  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4. คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้างเดือนละ 19,460 บาท

การรับสมัคร
โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าของจากไปรษณีย์ ต้นทางภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สํานักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 – 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย  สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.fio.co.th

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์