Connect with us

Breaking News

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 40 อัตรา

Published

on

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 40 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ฝ่ายการพิมพ์
1.1 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2
เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2 ฝ่ายการแพทย์
2.1ตำแหน่ง พนักงานเวสถิติ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การธนาคาร

2.3ตำแหน่ง เภสัชกร 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,410 – 59,510 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรีหลักสูตร 6 ปี เภสัชศาสตร์
วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตร์

2.4 ตำแหน่ง พยาบาล 3
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2.5 ตำแหน่ง พยาบาล 1 (ผู้ช่วยพยาบาล)
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี)

2.6 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
วุฒิปริญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

2.7 ตำแหน่ง แพทย์ 6
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์

2.8 ตำแหน่ง แพทย์ 6
กองศัลยกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์

2.9 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขากายภาพบำบัด
วุฒิปริญาโท สาขากายภาพบำบัด

2.10 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 6
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญาตรีทันตแพทยศาสตร์

3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
3.1ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือวุฒิปริญญาโท

4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.1 ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

4.2 ตำแหน่ง นักบัญชี 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี

4.3 ตำแหน่ง นักบัญชี 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

4.4 ตำแหน่ง นักบัญชี 4
กองบริหารต้นทุน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี

4.5 ตำแหน่ง นักบัญชี 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

4.6 ตำแหน่ง นักบัญชี 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี

4.7 ตำแหน่ง นักบัญชี 3
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

4.8 ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

5 ฝ่ายวางแผนการผลิต

5.1 ตำแหน่ง พนักงานตรวจคุณภาพ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) สาขากีฏวิทยา หรือเรียนวิชากีฏวิทยามาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6.1 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

6.2 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

6.3 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

6.4 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

7 สำนักงานกฎหมาย
7.1 ตำแหน่ง นิติกร 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

8 สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
8.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.thaitobacco.or.th ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครฝ่ายการพิมพ์
ประกาศรับสมัครฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประกาศรับสมัครฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประกาศรับสมัครฝ่ายวางแผนการผลิต
ประกาศรับสมัครฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ประกาศรับสมัครสำนักกฎหมาย
ประกาศรับสมัครสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

สภากลาโหม เคาะแล้ว! ลดรับนักเรียนนายร้อย-นายสิบ ทุกเหล่าทัพ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ปูนบำเหน็จ “ตำรวจกล้า” เลื่อนยศเป็น พลตำรวจตรี พร้อมเงินเยียวยาครอบครัวกว่า 1,500,000 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์