Connect with us

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย จำนวน 28 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

3.ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

4.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

7.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 อุดรธานี)
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

8.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 9.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)

จำนวน 1 อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

10.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

11.ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

12.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติราชการที่กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย

13.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิคและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

14.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สำนักทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษา ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางทันตกรรม

15.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษา ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางทันตกรรม

16.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 12 นครศรีธรรมราช)
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษา ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางทันตกรรม

17.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม

18.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะมัครเข้ารับกรคัดเลือก สมัครได้ทางอินทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อข้าราชการ > ปี 2566>”รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย” ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านต่อ
Advertisement

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter