Connect with us

Breaking News

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 58 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ

2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
และ
– เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียงได้ ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่าน
ฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
– มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี และ
– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

8. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกลและ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

12. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

13. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ
หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน  ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน
จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ
หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม
และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

ดึงงบฯกลาง 2 พันล้าน ช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ป.ป.ช. แจงฟัน ‘ครูชัยยศ’ ไม่ใช่ปมแบ่งข้าวนักเรียนยากจน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ลุ้น! เคาะ “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” ทุกจังหวัด พรุ่งนี้

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter