Connect with us

Breaking News

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

Published

on

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน  1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)
จำนวน  1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– เป็นผู้พิการประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา
 
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 
 การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา”

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์