Connect with us

งานราชการ

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

Published

on

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)

ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา
1. ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และอัตราจ้าง
            1.1 จ้างเหมาบริการงานทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานที่  กองทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไป
            2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                        (1) มีสัญชาติไทย
                        (2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
                        (3) มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                              ไม่สมประกอบ
                        (4) ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
                        (5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยาวาจาสุภาพ
                        (6) มีบุคลิกภาพ แต่งกายเรียบร้อย
                        (7) เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
                        (8) เป็นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานของผู้จ้างในวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่                             เวลา 08.30 – 16.30 น.
                        (9) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

3. การรับสมัคร
            3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
                        ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ “hrm.pbri3@gmail.com” โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครงาน” พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สำหรับผู้สมัครที่จะยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนกอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2590 1919

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน(สายงายดุริยางคศิลป์) 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา

Published

on

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter