Connect with us

Breaking News

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา  

Published

on

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 140 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
(3) ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ การใดที่ได้ดําเนินการไปแล้ว สําหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้อง สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 585 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
(3) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ สําหรับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่านั้น จะต้องสมัครและเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ การใดที่ได้ดําเนินการไปแล้ว สําหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้อง สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผู้สมัครสอบที่ยังพ. ภายในวันที่สามารถทั่วไป ระดับ

การรับสมัครรับ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.comหัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

Breaking News

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์